គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៦ មេរៀនទី១៣៖ សមាមាត្រ(ចំណោទ)

មេរៀនទី១៣៖ សមាមាត្រ(ចំណោទ) បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី សាលា​បឋមសិក្សាគួចម៉េងលីទួលបេង(កំពង់ចាម)