ថ្នាក់ទី៦ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៣៖ សមាមាត្រ (វិធីគុណខ្វែងនៃសមាមាត្រ)

មេរៀនទី១៣៖ សមាមាត្រ (វិធីគុណខ្វែងនៃសមាមាត្រ) បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី សាលា​បឋមសិក្សាគួចម៉េងលីទួលបេង(កំពង់ចាម)