​ថ្នាក់ទី៦ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១២ ផលធៀប​ (ផលធៀបទំហំដែលមានឯកត្តាដូចគ្នា)​​

មេរៀនទី១២​ ៖​ ផលធៀប​ (ផលធៀបទំហំមានឯកត្តាដូចគ្នា)​ បង្រៀនដោយ​ ៖​ អ្នកគ្រូ​ ឃ្លោក​ វន្ថា​​ សាលាបឋមសិក្សា​វឌ្ឍនវិជ្ជា​