ថ្នាក់ទី៦ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១១៖ វិធីគុណ និងវិធីចែកប្រភាគ (វិធីគុណប្រភាគ និងប្រភាគ)

មេរៀនទី១១ ៖ វិធីគុណ និងវិធីចែកប្រភាគ (វិធីគុណប្រភាគ និងប្រភាគ) បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ឃ្លោក វន្ថា សាលាបឋមសិក្សា វឌ្ឍនវិជ្ជា