ថ្នាក់ទី៦ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៧៖ តន្ត្រី និងសិល្បៈបុរាណ វេយ្យាករណ៍៖ សព្វនាមសំណួរ

មេរៀនទី៧៖ តន្ត្រី និងសិល្បៈបុរាណ វេយ្យាករណ៍៖ សព្វនាមសំណួរ បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ជួន ជំនាញ សាលា​បឋមសិក្សា២ធ្នូ (បាត់ដំបង)