ថ្នាក់ទី៦ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៧៖ តន្ត្រី និងសិល្បៈបុរាណ អំណាន៖ របាំក្ងោក

មេរៀនទី៧៖ តន្ត្រី និងសិល្បៈបុរាណ អំណាន៖ របាំក្ងោក បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ជួន ជំនាញ សាលា​បឋមសិក្សា២ធ្នូ (បាត់ដំបង)