ថ្នាក់ទី៦ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៧៖ តន្ត្រី និងសិល្បៈបុរាណ បំណិន៖ ការផ្ដល់ការណែនាំ

មេរៀនទី៧៖ តន្ត្រី និងសិល្បៈបុរាណ បំណិន៖ ការផ្ដល់ការណែនាំ បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ជួន ជំនាញ សាលា​បឋមសិក្សា២ធ្នូ (បាត់ដំបង)