ថ្នាក់ទី៦ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦៖ ទំនៀមទំលាប់ ប្រពៃខ្មែរ សំណេរ៖ ការពណ៌នាអំពីពិធីផ្សេងៗ

មេរៀនទី៦៖ ទំនៀមទំលាប់ ប្រពៃខ្មែរ សំណេរ៖ ការពណ៌នាអំពីពិធីផ្សេងៗ បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា សាលា​បឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានីភ្នំពេញ