​ថ្នាក់ទី៦​ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី​៦ អំណាន ៖ ទនៀមទម្លាប់ការដាក់ប្រាក់កាក់ក្នុងមាត់អ្នកស្លាប់​

មេរៀនទី​៦ អំណាន​៖ ទនៀមទម្លាប់ការដាក់ប្រាក់កាក់ក្នុងមាត់អ្នកស្លាប់​ បង្រៀនដោយ​ ៖​ លោកគ្រូ​ លឹម សុគន្ធដារ៉ា​ សាលាបឋមសិក្សា​អនុវត្ត​រាជធានី​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​