ថ្នាក់ទី​៦ ភាសា​ខ្មែ រមេរៀនទី៦ ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី អំណាន៖ ពិធីបំបួសនាគ

មេរៀនទី៦ ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី អំណាន៖ ពិធីបំបួសនាគ បង្រៀនដោយ៖ អ្នកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានីភ្នំពេញ