ថ្នាក់ទី៦ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦៖ ទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណីខ្មែរ បំណិន៖ ពាក្យសូរដូច

មេរៀនទី៦៖ ទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណីខ្មែរ បំណិន៖ ពាក្យសូរដូច បង្រៀនដោយ៖ លោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានីភ្នំពេញ