ថ្នាក់ទី៦ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៥៖ ធនធានជលផលនៅកម្ពុជា សំណេរ៖ ការរៀបរាប់ឡើងវិញព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងរឿង

មេរៀនទី៥ ៖ ការរៀបរាប់ឡើងវិញព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងរឿង សំណេរ៖ ការរៀបរាប់ឡើងវិញព្រឹត្តិការណ៍មួយក្នុងរឿង បង្រៀនដោយ៖ លោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា សាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានីភ្នំពេញ