ថ្នាក់ទី៥ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៣៖ រង្វាស់ប្រវែង វិធីចែករង្វាស់ប្រវែង

មេរៀនទី១៣៖ រង្វាស់ប្រវែង វិធីចែករង្វាស់ប្រវែង បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា សាលា​បឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី(រាជធានីភ្នំពេញ)