ថ្នាក់ទី៥គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៣៖ រង្វាស់ប្រវែង វិធីគុណរង្វាស់ប្រវែង

មេរៀនទី១៣៖ រង្វាស់ប្រវែង វិធីគុណរង្វាស់ប្រវែង បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា សាលា​បឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី(រាជធានីភ្នំពេញ)