ថ្នាក់ទី៥ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៣៖ រង្វាស់ប្រវែង វិធីបូករង្វាស់ប្រវែង

មេរៀនទី១៣៖ រង្វាស់ប្រវែង វិធីបូករង្វាស់ប្រវែង បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឃ្លោក វន្ថា សាលា​បឋមសិក្សាវឌ្ឍនវិជ្ជា