ថ្នាក់ទី៥ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១២៖ រូបិយវត្ថុ ការគណនាតម្លៃរូបិយប័ណ្ណតាមអត្រាប្ដូរប្រាក់

មេរៀនទី១២៖ រូបិយវត្ថុ ការគណនាតម្លៃរូបិយប័ណ្ណតាមអត្រាប្ដូរប្រាក់ បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ជួន ជំនាញ សាលា​បឋមសិក្សា២ធ្នូ ក្រុងបាត់ដំបង