ថ្នាក់ទី៥ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១២៖ រូបិយវត្ថុ អត្រាប្ដូរប្រាក់

មេរៀនទី១២៖ រូបិយវត្ថុ អត្រាប្ដូរប្រាក់ បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ យូ សុភាព សាលា​បឋមសិក្សាបាក់ទូក