ថ្នាក់ទី៥ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១២៖ រូបិយវត្ថុ ការគណនាតម្លៃមធ្យម

មេរៀនទី១២ ៖ រូបិយវត្ថុ ការគណនាតម្លៃមធ្យម បង្រៀនដោយ​ ៖ អ្នកគ្រូ យូ សុភាព សាលាបឋមសិក្សា បាក់ទូក