ថ្នាក់ទី៥ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១១៖ ប្រភាគ វិធីគុណប្រភាគ និងចំនួនគត់

មេរៀនទី១១៖ ប្រភាគ វិធីគុណប្រភាគ និងចំនួនគត់ បង្រៀនដោយ​ ៖ អ្នកគ្រូ យូ សុភាព សាលាបឋមសិក្សា បាក់ទូក