ថ្នាក់ទី៥ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១១៖ ប្រភាគ វិធីចែកប្រភាគ និងចំនួនគត់

មេរៀនទី១១៖ ប្រភាគ វិធីចែកប្រភាគ និងចំនួនគត់ បង្រៀនដោយ៖ អ្នកគ្រូ យូ សុភាព សាលាបឋមសិក្សាបាក់ទូក