ថ្នាក់ទី៥ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦៖ អតីតកាលរបស់យើង បំណិន៖ ការនិយាយពីហេតុការណ៍នៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃ

មេរៀនទី៦៖ អតីតកាលរបស់យើង បំណិន៖ ការនិយាយពីហេតុការណ៍នៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃ បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី សាលា​បឋមសិក្សាគួចម៉េងលី ទួលបេង(កំពង់ចាម)