ថ្នាក់ទី៥ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦៖ អតីតកាលរបស់យើង

មេរៀនទី៦៖ អតីតកាលរបស់យើង បំណិន៖ ប្រាសាទព្រះវិហារ បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី សាលា​បឋមសិក្សាគួចម៉េងលី ទួលបេង(កំពង់ចាម)