​ថ្នាក់ទី៥ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី​៦៖ អតីតកាលរបស់យើង អំណាន​៖ បំភ្លេចមិនបាន

មេរៀនទី​៦៖ អតីតកាលរបស់យើង អំណាន៖ បំភ្លេចមិនបាន​ បង្រៀនដោយ​ ៖ លោកគ្រូ​ ណន ដារី​ សាលាបឋមសិក្សាគួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម​