ថ្នាក់ទី៥ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦៖ អតីតកាលរបស់យើង វេយ្យាករណ៍៖ សញ្ញារះមុខ « ះ »

មេរៀនទី៦៖ អតីតកាលរបស់យើង វេយ្យាករណ៍៖ សញ្ញារះមុខ « ះ » បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ណន ដារី សាលា​បឋមសិក្សាគួចម៉េងលី ទួលបេង(កំពង់ចាម)