ថ្នាក់ទី៥ ភាសាខ្មែរ​ មេរៀនទី​៦ អតីតកាលរបស់យើង បំណិន​ ៖ កំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងែ​

មេរៀនទី​៦ អតីតកាលរបស់យើង បំណិន​៖ កំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងែ​ បង្រៀនដោយ​ ៖ លោកគ្រូ​ ណន ដារី​ សាលាបឋមសិក្សាគួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម​