ថ្នាក់ទី៥ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី​៥ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ សំណេរ ៖ សេចក្ដីជូនដំណឹង

មេរៀនទី៥ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ សំណេរ៖ សេចក្ដីជូនដំណឹង បង្រៀនដោយ​ ៖ អ្នកគ្រូ ឌី សោភ័ណ្ឌ សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង