ថ្នាក់ទី៥ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៥៖​ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ អំណាន៖ សេចក្តីជូនដំណឹងអំពី«បាតុភូអាកាសធាតុ»

មេរៀនទី៥៖ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ អំណាន៖ សេចក្តីជូនដំណឹងអំពី«បាតុភូអាកាសធាតុ» បង្រៀនដោយ៖ អ្នកគ្រូ សំសុខសូម៉ាលី សាលាបឋមសិក្សាបាក់ទូក