ថ្នាក់ទី៥ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៥ ៖ ការនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងក្នុងពេលខាងមុខ

មេរៀនទី៥ ៖ ការនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងក្នុងពេលខាងមុខ ​ (ភាគ២) បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ សំ សុខសូម៉ាលី សាលាបឋមសិក្សា សន្ធរម៉ុក