ថ្នាក់ទី៤ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៧៖ ស្ថិតិ

មេរៀនទី១៧៖ ស្ថិតិ 

ចំណងជើងរង៖ របៀបសិក្សាទិន្នន័យ 

បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ៖ ចាន់ សាវ៉ាង 

មកពីសាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង