ថ្នាក់ទី៤ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៧៖ ការរៀបចំទិន្នន័យ

មេរៀនទី១៧៖ ការរៀបចំទិន្នន័យ 

ចំណងជើងរង៖ ការរៀបចំទិន្នន័យ 

បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ៖ ចាន់ សាវ៉ាង 

មកពីសាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង