គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៤ មេរៀនទី១៦៖ បន្ទាត់កែង និងបន្ទាត់ស្រប

មេរៀនទី១៦៖ បន្ទាត់កែង និងបន្ទាត់ស្រប 

ចំណងជើងរង៖ បន្ទាត់ស្រប 

បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ៖ ចាន់ សាវ៉ាង 

មកពីសាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង