គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៤ មេរៀនទី១៥៖ មុំ

មេរៀនទី១៥៖ មុំ 

ចំណងជើងរង៖ ប្រភេទមុំ 

បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ៖ ចាន់ សាវ៉ាង 

មកពីសាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង