គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៤ មេរៀនទី១៥៖ មុំ

មេរៀនទី១៥៖ មុំ 

ចំណងជើងរង៖ រ៉ាប៉ទ័រ​ និងដឺក្រេ 

បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ៖ ចាន់ សាវ៉ាង 

មកពីសាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង