ថ្នាក់ទី៤ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៤៖វិធីដកចំនួនទសភាគ (ការដកចំនួនទសភាគ ភាគដប់)

មេរៀនទី១៤៖វិធីដកចំនួនទសភាគ (ការដកចំនួនទសភាគ ភាគដប់) 

បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ចាន់ សាវ៉ាង 

សាលា​បឋមសិក្សាគំរូក្រុង(ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)