គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៤ មេរៀនទី១៤៖ វិធីដកចំនួនទសភាគ

មេរៀនទី១៤៖ វិធីដកចំនួនទសភាគ 

ចំណងជើងរង៖ ការបង្កើតចំណោទ 

បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ៖ ចាន់ សាវ៉ាង 

មកពីសាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង