គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៤ មេរៀនទី១៤៖វិធីដកចំនួនទសភាគ (ការដកចំនួនទសភាគ ភាគដប់ដោយគ្មានខ្ចី)

មេរៀនទី១៤៖វិធីដកចំនួនទសភាគ (ការដកចំនួនទសភាគ ភាគដប់ដោយគ្មានខ្ចី) 

បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ចាន់ សាវ៉ាង 

សាលា​បឋមសិក្សាគំរូក្រុង(ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)