ថ្នាក់ទី៤ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៣៖វិធីបូកចំនួនទសភាគ (ការបូកចំនួនគត់ និងចំនួនទសភាគ)

មេរៀនទី១៣៖វិធីបូកចំនួនទសភាគ (ការបូកចំនួនគត់ និងចំនួនទសភាគ) 

បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា 

សាលា​បឋមសិក្សាវត្តបូព៌(ខេត្តសៀមរាប)