ថ្នាក់ទី៤ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៣៖ វិធីបូកចំនួនទសភាគ (ការបូកចំនួនទសភាគភាគដប់ដោយមានត្រាទុក)

មេរៀនទី១៣៖ វិធីបូកចំនួនទសភាគ (ការបូកចំនួនទសភាគភាគដប់ដោយមានត្រាទុក) 

បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា 

សាលា​បឋមសិក្សាវត្តបូព៌(ខេត្តសៀមរាប)