ថ្នាក់ទី៤ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៣៖ វិធីបូកចំនួនទសភាគ (ការបូកចំនួនទសភាគភាគដប់ដោយមានត្រាទុក)

មេរៀនទី១៣៖ វិធីបូកចំនួនទសភាគ (ការបូកចំនួនទសភាគភាគដប់ដោយមានត្រាទុក) 

បង្រៀនដោយ​ ៖ លោកគ្រូ ស ស្រូយ 

សាលាបឋមសិក្សាភ្ញីមាស​ ខេត្តតាកែវ