ថ្នាក់ទី៤ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១២ ចំនួនទសភាគ (ការរៀបលំដាប់ចំនួនទសភាគ)

មេរៀនទី១២ ៖ ចំនួនទសភាគ (ការរៀបលំដាប់ចំនួនទសភាគ) 

បង្រៀនដោយ​ ៖ លោកគ្រូ ស ស្រូយ 

សាលាបឋមសិក្សាភ្ញីមាស​ ខេត្តតាកែវ