ថ្នាក់ទី៤ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១២ ចំនួនទសភាគ (ការប្រៀបធៀបចំនួនទសភាគតាមខ្ទង់)

មេរៀនទី១២ ៖ ចំនួនទសភាគ (ការប្រៀបធៀបចំនួនទសភាគតាមខ្ទង់) 

បង្រៀនដោយ​ ៖ លោកគ្រូ ស ស្រូយ 

សាលាបឋមសិក្សាភ្ញីមាស​ ខេត្តតាកែវ