ថ្នាក់ទី៤ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១២ ចំនួនទសភាគ (ការប្រៀបធៀបចំនួនទសភាគតាមរូប)

មេរៀនទី១២ ៖ ចំនួនទសភាគ (ការប្រៀបធៀបចំនួនទសភាគតាមរូប) 

បង្រៀនដោយ​ ៖ លោកគ្រូ ស ស្រូយ 

សាលាបឋមសិក្សាភ្ញីមាស​ ខេត្តតាកែវ