គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៤ មេរៀនទី១២៖ចំនួនទសភាគ (ចំនួនទសភាគភាគរយ)

មេរៀនទី១២៖ចំនួនទសភាគ (ចំនួនទសភាគភាគរយ) 

បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា 

សាលា​បឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប