ថ្នាក់ទី៤ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១២៖ចំនួនទសភាគ (ចំនួនទសភាពភាគភាគដប់)

មេរៀនទី១២៖ចំនួនទសភាគ (ចំនួនទសភាពភាគភាគដប់) 

បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា 

សាលា​បឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប