ថ្នាក់ទី៤​ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៨៖ សណ្ឋានដីប្រទេសយើង

មេរៀនទី៨៖ សណ្ឋានដីប្រទេសកម្ពុជា 

មេសូត្រ៖ សម្រស់ទឹកដីកម្ពុជា 

បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ៖ ឌី សោភ័ណ្ឌ 

មកពីសាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង