ថ្នាក់ទី៤​ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៨៖ សណ្ឋានដីប្រទេសយើង

មេរៀនទី៨៖ សណ្ឋានដីប្រទេសយើង 

វេយ្យាករណ៍៖ ល្បះ និងផ្នែកទាក់ទងនៃល្បះ 

បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ៖ ឌី សោភ័ណ្ឌ 

មកពីសាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង