ថ្នាក់ទី៤​ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៧៖ ម្ហូបអាហារខ្មែរ

មេរៀនទី៧៖ ម្ហូបអាហារខ្មែរ 

ការស្ដាប់៖ ជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយថ្មី អេ អេច១ អិន១(AH1N1)

បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ៖ ឌី សោភ័ណ្ឌ 

មកពីសាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង