ថ្នាក់ទី៤​ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៧៖ ម្ហូបអាហារខ្មែរ

មេរៀនទី៨៖ សណ្ឋានដីប្រទេសកម្ពុជា
 សរសេរតាមអាន៖ សម្រស់ទឹកដីកម្ពុជា
 បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ៖ ឌី សោភ័ណ្ឌ
មកពីសាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង