ថ្នាក់ទី៤​ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៧ សំណេរ​ ៖​ ការបំពេញបែបបទងាយៗ

មេរៀនទី៧ សំណេរ​ ៖​ ការបំពេញបែបបទងាយៗ 

បង្រៀនដោយ​ ៖​ អ្នកគ្រូ ឌី សោភ័ណ្ឌ 

សាលាបឋមសិក្សា​គំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង