ថ្នាក់ទី៤​ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៧ បំណិន​ ៖​ ទំនាក់ទនងរវាងហេតុ​ និងផល

មេរៀនទី៧ បំណិន​ ៖​ ទំនាក់ទនងរវាងហេតុ​ និងផល
បង្រៀនដោយ​ ៖​ អ្នកគ្រូ ឌី សោភ័ណ្ឌ
សាលាបឋមសិក្សា​គំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង